foto
logo
DINKELLAND
OMGEVINGSVISIE
mijn
achtergronden
Wat is MijnOmgevingsvisie?

MijnOmgevingsvisie gaat over de toekomst van onze leefomgeving; de visie van samenleving én gemeente. Hierin bouwen we verder op de basis die al in proces van MijnDinkelland gelegd is.  De visie gaat namelijk over leefbaarheid van de kernen én over het buitengebied , gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. De visie geeft aan hoe wij, samenleving en gemeenteraad, willen sturen; wat willen we behouden, versterken en ontwikkelen. Door jullie inbreng is MijnOmgevingsvisie van ons allemaal!

MijnOmgevingsvisie gaat in op:

 • de uitdagingen die op ons afkomen
  > het verhaal achter de speerpunten

 • hoe we daarop in kunnen spelen
  > speerpunten

 • hoe we plannen die bewoners of ondernemers inbrengen willen afwegen
  > stappenplan

 • welke waarden daarbij belangrijk zijn
  > waardenkaart

foto
logo
DINKELLAND
OMGEVINGSVISIE
mijn
achtergronden
Waarom MijnOmgevingsvisie?

Sturen op waarden; niet de oplossingen maar de waarden staan centraal
MijnOmgevingsvisie vertelt welke dingen wij als samenleving en gemeente belangrijk vinden in onze leefomgeving. Dat zijn onze waarden; bestaande waarden en waarden die we in de toekomst willen bereiken. Je kunt hierbij denken aan ons coulisselandschap, de mooie kernen, onze kerkgebouwen en landgoederen, de natuurgebieden. Maar ook aan gezonde lucht, mogelijkheden om te bewegen en te genieten. Omdat we leven in een tijd waarin er veel veranderingen zijn, vinden we dat vooral de waarden belangrijk zijn bij afwegingen. Als je zo naar veranderingen kijkt, leg je geen oplossingen vast maar maak je vele oplossingen mogelijk. Maar wel met respect voor de waarden; of te wel “Ja-mits”.

Kijken naar samenhang en zoeken naar evenwicht
MijnOmgevingsvisie dwingt ons om naar het totaal te kijken. Dus niet de puzzelstukjes afzonderlijk maar het plaatje als geheel. Daarom bestaat MijnOmgevingsvisie uit een beschrijving van bestaande waarden en 11 verschillende speerpunten. Bij ontwikkelingen sluiten we aan bij de bestaande waarden en kijken we of we ook bij zoveel mogelijk speerpunten kunnen aansluiten. Het is prachtig als ontwikkelingen meerdere doelen kunnen dienen. Dan maken we immers werk met werk.

MijnOmgevingsvisie geeft per gebied aan of er veel of weinig ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn voorbeelden gegeven van ontwikkelingen die we graag zien.

In elke gebied zoeken we naar een goed evenwicht tussen functies, gebaseerd op onze waarden; op dat wat wij als samenleving en gemeente belangrijk vinden.

foto
logo
DINKELLAND
OMGEVINGSVISIE
mijn
achtergronden
Hoe is MijnOmgevingsvisie gemaakt?


Alle inbreng is belangrijk geweest om:

 • de vragen die door trends en ontwikkelingen op ons afkomen scherp te krijgen
 • de speerpunten en acties te bepalen om op trends en ontwikkelingen in te spelen
 • de waarden te bepalen die belangrijk zijn bij de afweging van plannen


Bij het maken van MijnOmgevingsvisie hebben we van diverse bijeenkomsten tekeningen als verslag laten maken. Die vind je per bijeenkomst hieronder:tijdlijn_omgevingsvis...
foto
logo
DINKELLAND
OMGEVINGSVISIE
mijn
achtergronden
Hoe werkt MijnOmgevingsvisie?

MijnOmgevingsvisie is vastgesteld door de Gemeenteraad. De gemeenteraad bekrachtigt daarmee wat wij (samenleving en gemeente) willen in onze leefomgeving. Inwoners, ondernemers of organisaties zien wat belangrijk is, als zij iets willen veranderen aan de leefomgeving. Hoe beter dat past bij MijnOmgevingsvisie, hoe groter de kans dat een initiatief uitgevoerd mag worden. 

De gemeente zal plannen die niet vergunningvrij zijn, en niet in het bestemmingsplan/omgevingsplan passen toetsen aan de Omgevingsvisie.

Er zit geen einddatum aan MijnOmgevingsvisie. Wij houden MijnOmgevingsvisie actueel en compleet en stellen deze bij als dat nodig is. 

foto
logo
DINKELLAND
OMGEVINGSVISIE
mijn
achtergronden
De juridische kant van MijnOmgevingsvisie

We zorgen voor het milieu en voorkomen vervuiling
Als het om milieu gaat heeft Nederland in de Europese Unie afspraken gemaakt die altijd en voor alle gemeenten gelden. Dit zijn afspraken over de manier waarop we zorgen voor ons milieu. Er zijn vier regels. Deze regels worden de vier milieubeginselen genoemd.  MijnOmgevingsvisie gaat uit van de vier beginselen:

Het voorzorgsbeginsel. Dit betekent dat we activiteiten voorkomen waarvan we verwachten dat ze negatief zijn voor het milieu.

Het beginsel van preventief handelen. We proberen milieuvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat we vooraf maatregelen nemen om een negatief gevolg van een activiteit te voorkomen. Denk aan de inzet van de beste technieken zodat er geen luchtvervuiling ontstaat.

Het beginsel van bestrijding aan de bron. Dit betekent dat we bij een negatief gevolg als eerste kijken of er iets bij of in de directe omgeving van de activiteit zelf kan worden veranderd zodat dit negatieve gevolg wordt voorkomen. Bijvoorbeeld door vuile lucht af te vangen of door geluiddempende maatregelen toe te passen.

Het beginsel de vervuiler betaalt. Dit betekent dat degene die de activiteit uitvoert ook moet betalen voor het voorkomen van negatieve gevolgen. Dat zijn bijvoorbeeld maatregelen bij de ontvanger, of het opruimen van vervuiling.


Effecten voor het milieu in beeld brengen
Er is voor MijnOmgevingsvisie geen milieueffectrapportage gemaakt. Deze visie bouwt verder op bestaand beleid. Er worden ook geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen aangewezen, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure nodig maken. Er zijn ook geen aanwijsbare ‘m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten opgenomen.

MijnOmgevingsvisie geeft richting in wat wij belangrijk vinden. De speerpunten uit MijnOmgevingsvisie zijn dan ook nog abstract. Daardoor zijn de milieueffecten daarvan niet goed in te schatten. Dit wordt nader uitgewerkt in programma’s of in het omgevingsplan. Indien nodig zal er dan alsnog een milieueffectrapportage gemaakt worden.

Voorkeursrecht
De gemeente kan een voorkeursrecht vestigen op gronden van anderen. Dat betekent dat de gemeente deze grond als eerste mag aankopen. Hiermee kan de gemeente ervoor zorgen dat bepaalde gronden een functie krijgen die de gemeente voor ogen heeft. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld niet-agrarische functies op agrarische grond zoals woningbouw.

Als de gemeente een voorkeursrecht wil vestigen, moet de beoogde nieuwe functie blijken uit de Omgevingsvisie of een Programma of uit het Omgevingsplan.

Uitwerking in programma’s
De Omgevingswet geeft de gemeente de mogelijkheid om voor specifieke gebieden of specifieke onderwerpen een programma te maken. In een programma kunnen bepaalde speerpunten of acties verder worden uitgewerkt. Er staat in welk doel de gemeente wil bereiken, welke stappen de gemeente gaat zetten om dat doel te bereiken en binnen welke tijd we de doelen willen halen. Programma’s worden door het College van Burgemeester en Wethouders opgesteld. Denk bijvoorbeeld naast het kostenverhaal aan de gemeentelijke uitwerking van de Regionale Energie Strategie.

Hoe wij omgaan met kosten bij ontwikkelingen 
De gemeente is verplicht om kosten voor werkzaamheden of maatregelen waar initiatiefnemers van profiteren bij die initiatiefnemers in rekening te brengen. Dit geldt onder de Wet ruimtelijke ordening maar ook onder de Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking treedt.

Als de gemeente eigenaar is van grond waarop wordt gebouwd is dat makkelijk. De gemeente berekent de gemaakte kosten door in de verkoopprijs van de kavels. Als de gemeente geen eigenaar is van de grond kan zij vooraf een overeenkomst met de eigenaar sluiten. In deze overeenkomst staat welke kosten in rekening worden gebracht. Als het niet mogelijk is om vooraf afspraken te maken moet de gemeente op een andere manier kosten verhalen. Dit kan in het omgevingsplan (de vervanger van het bestemmingsplan) of in een omgevingsvergunning.

In de Omgevingswet geldt het volgende:

 1. De gemeente kijkt eerst of vooraf een overeenkomst kan worden afgesloten met de initiatiefnemer
  Dit geldt onder de Wet ruimtelijke ordening en onder de Omgevingswet.. In de Omgevingswet zijn de activiteiten omschreven waarbij het verhalen van kosten verplicht is. Ook geeft de Omgevingswet aan welke soort kosten verhaald worden

 2. De gemeente regelt het via een omgevingsplan of omgevingsvergunning als ‘stok achter de deur’
  Als vooraf geen overeenkomst kan worden afgesloten verhaalt de gemeente de kosten via het omgevingsplan of de omgevingsvergunning. Dit laatste geldt voor initiatieven die niet in het omgevingsplan passen. Het daadwerkelijk innen van de kosten vindt plaats via een een concreet besluit. In juridische bewoording heet dit een  beschikking bestuursrechtelijke geldschuld.

In de Omgevingswet  bestaan twee mogelijkheden voor het verhalen van kosten als dat niet kan door een overeenkomst vooraf:

 1. voor een concrete gebiedsontwikkeling met tijdvak kan in een omgevingsplan of omgevingsvergunning het verhalen van kosten worden geregeld; en
 2. voor organische gebiedsontwikkeling zonder tijdvak kan in het omgevingsplan het verhalen van kosten worden geregeld.

De keuze voor een systeem is afhankelijk van het type gebiedsontwikkeling en is afhankelijk van het ‘tijdvak’.

 

Financiële bijdrage aan ontwikkelingen van een gebied 
Naast het hiervoor genoemde verplicht verhalen van kosten zijn er in de Omgevingswet ook mogelijkheden om een financiële bijdrage te vragen bij ontwikkelingen in een gebied (artikel 13.22 van de Omgevingswet). Dit kan via een vooraf af te sluiten contract. Onder de Wet ruimtelijke ordening werd dit een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen genoemd.

Het vragen van een financiële bijdrage is mogelijk als er een functionele samenhang is tussen de activiteit en het doel waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd . Bijkomende voorwaarde is dat de financiële bijdrage is geregeld in een omgevingsvisie of een programma onder de Omgevingswet. Er kan alleen over deze bijdrage worden gecontracteerd als sprake is van een onder de Omgevingswet aangewezen activiteit.

Nieuw is dat in het publiekrechtelijk spoor de mogelijkheid wordt geïntroduceerd om een financiële bijdragen te verhalen via het omgevingsplan (artikel 13.23 Omgevingswet). Het gaat om het verhalen van een bijdrage die bestaat uit kosten die niet kunnen worden verhaald via het publiekrechtelijke kostenverhaal uit afdeling 13.6 Omgevingswet.

Programma
In Dinkelland en Tubbergen wordt het verhalen van kosten en de financiële bijdrage door het college uitgewerkt in een programma.


logo
mijn
OMGEVINGSVISIE
DINKELLAND
foto
achtergronden
Wat is MijnOmgevingsvisie?

MijnOmgevingsvisie gaat over de toekomst van onze leefomgeving; de visie van samenleving én gemeente. Hierin bouwen we verder op de basis die al in proces van MijnDinkelland gelegd is.  De visie gaat namelijk over leefbaarheid van de kernen én over het buitengebied , gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. De visie geeft aan hoe wij, samenleving en gemeenteraad, willen sturen; wat willen we behouden, versterken en ontwikkelen. Door jullie inbreng is MijnOmgevingsvisie van ons allemaal!

MijnOmgevingsvisie gaat in op:

 • de uitdagingen die op ons afkomen
  > het verhaal achter de speerpunten

 • hoe we daarop in kunnen spelen
  > speerpunten

 • hoe we plannen die bewoners of ondernemers inbrengen willen afwegen
  > stappenplan

 • welke waarden daarbij belangrijk zijn
  > waardenkaart

achtergronden
Waarom MijnOmgevingsvisie?
arrow-by-s_shohei-from-noun-project.gif
logo
mijn
OMGEVINGSVISIE
DINKELLAND
foto
achtergronden
Waarom MijnOmgevingsvisie?

Sturen op waarden; niet de oplossingen maar de waarden staan centraal
MijnOmgevingsvisie vertelt welke dingen wij als samenleving en gemeente belangrijk vinden in onze leefomgeving. Dat zijn onze waarden; bestaande waarden en waarden die we in de toekomst willen bereiken. Je kunt hierbij denken aan ons coulisselandschap, de mooie kernen, onze kerkgebouwen en landgoederen, de natuurgebieden. Maar ook aan gezonde lucht, mogelijkheden om te bewegen en te genieten. Omdat we leven in een tijd waarin er veel veranderingen zijn, vinden we dat vooral de waarden belangrijk zijn bij afwegingen. Als je zo naar veranderingen kijkt, leg je geen oplossingen vast maar maak je vele oplossingen mogelijk. Maar wel met respect voor de waarden; of te wel “Ja-mits”.

Kijken naar samenhang en zoeken naar evenwicht
MijnOmgevingsvisie dwingt ons om naar het totaal te kijken. Dus niet de puzzelstukjes afzonderlijk maar het plaatje als geheel. Daarom bestaat MijnOmgevingsvisie uit een beschrijving van bestaande waarden en 11 verschillende speerpunten. Bij ontwikkelingen sluiten we aan bij de bestaande waarden en kijken we of we ook bij zoveel mogelijk speerpunten kunnen aansluiten. Het is prachtig als ontwikkelingen meerdere doelen kunnen dienen. Dan maken we immers werk met werk.

MijnOmgevingsvisie geeft per gebied aan of er veel of weinig ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn voorbeelden gegeven van ontwikkelingen die we graag zien.

In elke gebied zoeken we naar een goed evenwicht tussen functies, gebaseerd op onze waarden; op dat wat wij als samenleving en gemeente belangrijk vinden.

achtergronden
Hoe is MijnOmgevingsvisie gemaakt?
arrow-by-s_shohei-from-noun-project.gif
logo
mijn
OMGEVINGSVISIE
DINKELLAND
foto
achtergronden
Hoe is MijnOmgevingsvisie gemaakt?


Alle inbreng is belangrijk geweest om:

 • de vragen die door trends en ontwikkelingen op ons afkomen scherp te krijgen
 • de speerpunten en acties te bepalen om op trends en ontwikkelingen in te spelen
 • de waarden te bepalen die belangrijk zijn bij de afweging van plannen


Bij het maken van MijnOmgevingsvisie hebben we van diverse bijeenkomsten tekeningen als verslag laten maken. Die vind je per bijeenkomst hieronder:achtergronden
Hoe werkt MijnOmgevingsvisie?
arrow-by-s_shohei-from-noun-project.gif
tijdlijn_omgevingsvis...
logo
mijn
OMGEVINGSVISIE
DINKELLAND
foto
achtergronden
Hoe werkt MijnOmgevingsvisie?

MijnOmgevingsvisie is vastgesteld door de Gemeenteraad. De gemeenteraad bekrachtigt daarmee wat wij (samenleving en gemeente) willen in onze leefomgeving. Inwoners, ondernemers of organisaties zien wat belangrijk is, als zij iets willen veranderen aan de leefomgeving. Hoe beter dat past bij MijnOmgevingsvisie, hoe groter de kans dat een initiatief uitgevoerd mag worden. 

De gemeente zal plannen die niet vergunningvrij zijn, en niet in het bestemmingsplan/omgevingsplan passen toetsen aan de Omgevingsvisie.

Er zit geen einddatum aan MijnOmgevingsvisie. Wij houden MijnOmgevingsvisie actueel en compleet en stellen deze bij als dat nodig is. 

logo
mijn
OMGEVINGSVISIE
DINKELLAND
foto
achtergronden
De juridische kant van MijnOmgevingsvisie

We zorgen voor het milieu en voorkomen vervuiling
Als het om milieu gaat heeft Nederland in de Europese Unie afspraken gemaakt die altijd en voor alle gemeenten gelden. Dit zijn afspraken over de manier waarop we zorgen voor ons milieu. Er zijn vier regels. Deze regels worden de vier milieubeginselen genoemd.  MijnOmgevingsvisie gaat uit van de vier beginselen:

Het voorzorgsbeginsel. Dit betekent dat we activiteiten voorkomen waarvan we verwachten dat ze negatief zijn voor het milieu.

Het beginsel van preventief handelen. We proberen milieuvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat we vooraf maatregelen nemen om een negatief gevolg van een activiteit te voorkomen. Denk aan de inzet van de beste technieken zodat er geen luchtvervuiling ontstaat.

Het beginsel van bestrijding aan de bron. Dit betekent dat we bij een negatief gevolg als eerste kijken of er iets bij of in de directe omgeving van de activiteit zelf kan worden veranderd zodat dit negatieve gevolg wordt voorkomen. Bijvoorbeeld door vuile lucht af te vangen of door geluiddempende maatregelen toe te passen.

Het beginsel de vervuiler betaalt. Dit betekent dat degene die de activiteit uitvoert ook moet betalen voor het voorkomen van negatieve gevolgen. Dat zijn bijvoorbeeld maatregelen bij de ontvanger, of het opruimen van vervuiling.


Effecten voor het milieu in beeld brengen
Er is voor MijnOmgevingsvisie geen milieueffectrapportage gemaakt. Deze visie bouwt verder op bestaand beleid. Er worden ook geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen aangewezen, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure nodig maken. Er zijn ook geen aanwijsbare ‘m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten opgenomen.

MijnOmgevingsvisie geeft richting in wat wij belangrijk vinden. De speerpunten uit MijnOmgevingsvisie zijn dan ook nog abstract. Daardoor zijn de milieueffecten daarvan niet goed in te schatten. Dit wordt nader uitgewerkt in programma’s of in het omgevingsplan. Indien nodig zal er dan alsnog een milieueffectrapportage gemaakt worden.

Voorkeursrecht
De gemeente kan een voorkeursrecht vestigen op gronden van anderen. Dat betekent dat de gemeente deze grond als eerste mag aankopen. Hiermee kan de gemeente ervoor zorgen dat bepaalde gronden een functie krijgen die de gemeente voor ogen heeft. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld niet-agrarische functies op agrarische grond zoals woningbouw.

Als de gemeente een voorkeursrecht wil vestigen, moet de beoogde nieuwe functie blijken uit de Omgevingsvisie of een Programma of uit het Omgevingsplan.

Uitwerking in programma’s
De Omgevingswet geeft de gemeente de mogelijkheid om voor specifieke gebieden of specifieke onderwerpen een programma te maken. In een programma kunnen bepaalde speerpunten of acties verder worden uitgewerkt. Er staat in welk doel de gemeente wil bereiken, welke stappen de gemeente gaat zetten om dat doel te bereiken en binnen welke tijd we de doelen willen halen. Programma’s worden door het College van Burgemeester en Wethouders opgesteld. Denk bijvoorbeeld naast het kostenverhaal aan de gemeentelijke uitwerking van de Regionale Energie Strategie.

Hoe wij omgaan met kosten bij ontwikkelingen 
De gemeente is verplicht om kosten voor werkzaamheden of maatregelen waar initiatiefnemers van profiteren bij die initiatiefnemers in rekening te brengen. Dit geldt onder de Wet ruimtelijke ordening maar ook onder de Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking treedt.

Als de gemeente eigenaar is van grond waarop wordt gebouwd is dat makkelijk. De gemeente berekent de gemaakte kosten door in de verkoopprijs van de kavels. Als de gemeente geen eigenaar is van de grond kan zij vooraf een overeenkomst met de eigenaar sluiten. In deze overeenkomst staat welke kosten in rekening worden gebracht. Als het niet mogelijk is om vooraf afspraken te maken moet de gemeente op een andere manier kosten verhalen. Dit kan in het omgevingsplan (de vervanger van het bestemmingsplan) of in een omgevingsvergunning.

In de Omgevingswet geldt het volgende:

 1. De gemeente kijkt eerst of vooraf een overeenkomst kan worden afgesloten met de initiatiefnemer
  Dit geldt onder de Wet ruimtelijke ordening en onder de Omgevingswet.. In de Omgevingswet zijn de activiteiten omschreven waarbij het verhalen van kosten verplicht is. Ook geeft de Omgevingswet aan welke soort kosten verhaald worden

 2. De gemeente regelt het via een omgevingsplan of omgevingsvergunning als ‘stok achter de deur’
  Als vooraf geen overeenkomst kan worden afgesloten verhaalt de gemeente de kosten via het omgevingsplan of de omgevingsvergunning. Dit laatste geldt voor initiatieven die niet in het omgevingsplan passen. Het daadwerkelijk innen van de kosten vindt plaats via een een concreet besluit. In juridische bewoording heet dit een  beschikking bestuursrechtelijke geldschuld.

In de Omgevingswet  bestaan twee mogelijkheden voor het verhalen van kosten als dat niet kan door een overeenkomst vooraf:

 1. voor een concrete gebiedsontwikkeling met tijdvak kan in een omgevingsplan of omgevingsvergunning het verhalen van kosten worden geregeld; en
 2. voor organische gebiedsontwikkeling zonder tijdvak kan in het omgevingsplan het verhalen van kosten worden geregeld.

De keuze voor een systeem is afhankelijk van het type gebiedsontwikkeling en is afhankelijk van het ‘tijdvak’.

 

Financiële bijdrage aan ontwikkelingen van een gebied 
Naast het hiervoor genoemde verplicht verhalen van kosten zijn er in de Omgevingswet ook mogelijkheden om een financiële bijdrage te vragen bij ontwikkelingen in een gebied (artikel 13.22 van de Omgevingswet). Dit kan via een vooraf af te sluiten contract. Onder de Wet ruimtelijke ordening werd dit een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen genoemd.

Het vragen van een financiële bijdrage is mogelijk als er een functionele samenhang is tussen de activiteit en het doel waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd . Bijkomende voorwaarde is dat de financiële bijdrage is geregeld in een omgevingsvisie of een programma onder de Omgevingswet. Er kan alleen over deze bijdrage worden gecontracteerd als sprake is van een onder de Omgevingswet aangewezen activiteit.

Nieuw is dat in het publiekrechtelijk spoor de mogelijkheid wordt geïntroduceerd om een financiële bijdragen te verhalen via het omgevingsplan (artikel 13.23 Omgevingswet). Het gaat om het verhalen van een bijdrage die bestaat uit kosten die niet kunnen worden verhaald via het publiekrechtelijke kostenverhaal uit afdeling 13.6 Omgevingswet.

Programma
In Dinkelland en Tubbergen wordt het verhalen van kosten en de financiële bijdrage door het college uitgewerkt in een programma.